Follow

Teckningskurs fastställd för teckningsoption TO 1, anmälningsperiod inleds

04 June 2018 - 10:05

Teckningskursen i Aerowash AB (publ) (”Aerowash” eller ”Bolaget”) optionsserie TO 1 har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 5,40 SEK per aktie av serie B. Anmälningsperioden inleds 4 juni och pågår till och med den 15 juni 2018. Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en (1) ny aktie av serie B i Aerowash till en teckningskurs om 5,40 SEK per aktie. Om samtliga teckningsoptioner av serie TO 1 nyttjas tillförs Bolaget cirka 2,0 MSEK före emissionskostnader (som beräknas uppgå till cirka 100 000 kr). 

Villkor i sammandrag

Anmälningsperiod: 4 – 15 juni 2018 (teckning sker genom samtidig kontant betalning)
Antal teckningsoptioner: 370  535 teckningsoptioner av serie TO 1.
Teckningskurs: Innehavaren av teckningsoptioner äger rätt att för varje teckningsoption teckna en ny aktie av serie B i Aerowash till kursen 5,40 SEK per aktie.
Emissionsvolym: Vid fullt nyttjande av samtliga teckningsoptioner tillförs Aerowash 2 000 889,00 SEK.
Sista dag för handel med teckningsoptioner: 13 juni 2018.

Hur anmäler innehavare teckning med stöd av teckningsoptioner TO 1?

Förvaltarregistrerade innehav

Innehavare vars optioner är förvarade i en depå, på ett investeringssparkonto eller i en kapitalförsäkring skall kontakta respektive förvaltare för att utnyttja teckningsoptionerna

Direktregistrerade innehav / VP-konto

Innehavare vars optioner är förvarade på ett VP-konto skall använda utsänd anmälningssedel alternativt ladda ner ”Anmälningssedeln TO 1” på Aerowash (www.aerowash.com) eller Partner Fondkommissions hemsida (www.partnerfk.se).

I samband med att anmälningssedel insändes till Partner Fondkommission ska betalning erläggas enligt betalningsinstruktioner på anmälningssedeln. 

Tel: 073-679 39 37
E-post: [email protected]

Hammarby Fabriksväg 23, 120 30 Stockholm

www.aerowash.com

Aerowash erbjuder produkter, lösningar och tjänster för exteriör tvätt av flygplan. Bolaget har utvecklat en produktportfölj bestående av automatiserade tvättrobotar som förkortar tvättprocessen med upp till 60 procent i jämförelse med gängse manuell metod mätt i tidsåtgång vilket genererar besparingar för flygbolag och flygplatser.

Provided by: Cision
Spotlight Stock Market (Sweden)
Aerowash AB
Aerowash offers products and services for aircraft cleaning. The Company develops robots for external washing of aircraft and they can be used on aircraft of different sizes. Aerowash currently sells machines and aircraft cleaning as a service....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More