Follow

Adverty offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

12 January 2022 - 14:05

Styrelsen i Adverty AB (publ) (”Adverty” eller ”Bolaget”) har, med anledning av den nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare som offentliggjordes den 23 december 2021 (”Företrädesemissionen”), upprättat ett EU-tillväxtprospekt (”Prospektet”) som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.

Offentliggörande av Prospekt

Prospektet har upprättats med anledning av Företrädesemissionen och har idag, den 12 januari 2022, godkänts och registrerats hos Finansinspektionen. Prospektet, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns tillgängliga på Bolagets webbplats (www.adverty.com) samt på Erik Penser Banks webbplats (www.penser.se). Prospektet kommer även att finnas tillgängligt på Finansinspektionens webbplats (www.fi.se). I anslutning till att teckningsperioden inleds kommer en emissionsfolder att sändas per post till Advertys direkt- och förvaltarregistrerade aktieägare.

Företrädesemissionen i sammandrag

  • Aktieägare i Adverty erhåller en (1) teckningsrätt per aktie som innehas på avstämningsdagen den 11 januari 2022
  • Två (2) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie
  • Teckningskursen är 4,25 SEK per aktie
  • Handel med teckningsrätter sker under perioden 13 – 24 januari 2022
  • Teckningsperioden löper under perioden 13 – 27 januari 2022

Företrädesemissionen är säkerställd till 81 procent genom externa garantiåtaganden. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Bolaget ca 48,1 MSEK före emissionskostnader, vilka beräknas uppgå till ca 7,9 MSEK.

För närmare information om Företrädesemissionen hänvisas till offentliggjort Prospekt.

Rådgivare

Erik Penser Bank AB och Advokatfirman Schjødt är finansiell respektive legal rådgivare till Adverty i samband med Företrädesemissionen.

Provided by: MFN
NGM Nordic SME (Sweden)
Adverty AB
Adverty is active in digital advertising. The company's business concept is to develop and run advertising solutions towards Virtual Reality and Augmented Reality. Through in-house developed display advertising technology, the vision is to bring together brands and people within the sector of games. The digital platform allows creators and developers to monetize digital advertising....
Learn more about company

Related news

We use cookies to make your experience using IPOhub better. By using our site you agree to our use of cookies. Learn More